മലയാളകവിതയില്‍ പുതിയതായി എന്തുസംഭവിച്ചു?


സമാഹരണം : വിഷ്ണുപ്രസാദ്
ചിത്രീകരണം:
എം. ആര്‍ വിബിന്‍

നിരീക്ഷണങ്ങള്‍

 വായന /പഠനം

സച്ചിദാനന്ദന്‍ >>
 നമ്മുടെ കവിത സംസ്കൃതനിഘണ്ടുവിനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു

സുധീഷ് കോട്ടേമ്പ്രം >>
നവമാധ്യമകാലത്തെ കവിതയുടെ പ്രയോഗങ്ങള്‍
കാടിരുത്തം

ശ്രീജിത്ത് അരിയല്ലൂര്‍ >>
കവിതയും ഞാനും നമ്മളും
എസ്.കലേഷ് >>
പുതിയകവിത- നിലപാടുകള്‍
എം.ആര്‍ വിഷ്ണുപ്രസാദ് 
പുത്തന്‍ കവിത-പിടിതരാത്ത വരാലുകള്‍ഉടന്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു...
പി.പി രാമചന്ദ്രന്‍
അന്‍‌വര്‍ അലി
ലതീഷ്മോഹന്‍

No comments:

Post a Comment